Janji Anggota dan Hakikat Petakala Grage

Janji Anggota Petakala Grage

Demi kehormatanku sebagai Bangsa Indonesia dan anggaota Petakala Grage, aku berjanji:

  1. Untuk selalu berbakti dan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan Tanah Air, serta umat manusia pada umumnya
  2. Menyelamatkan Alam Semesta, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat.
  3. Menjunjung tinggi nama baik dan derajat perkumpulan serta mentaati segala peraturannya.
  4. Bertindak sopan dan hormat terhadap sesama manusia dan bersikap setia kawan terhadap sesama anggota perkumpulan.

Hakikat Petakala Grage

  1. Petakala Grage itu disiplin, gigih dan berani hidup
  2. Petakala Grage itu rela menolong dan tabah
  3. Petakala Grage itu melindungi keutuhan alam dan isinya
  4. Petakala Grage itu ramah, bersahabat dan riang gembira